בית הספר למדעי הסביבה

המסמך נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לכל המגדרים באופן שווה

לשם קבלת התואר PhD על תלמיד המחקר לתכנן ולבצע מחקר מקורי ועצמאי, שיש בו משום חידוש ותרומה מהותית לקידום הידע וההבנה בתחום המחקר הסביבתי או הגאוגרפי, וכן לכתוב חיבור מדעי (עבודת דוקטור) לפי נוהגי המבנה והמינוח המקובלים בדיסציפלינה המחקרית. כמו כן, תלמיד המחקר חייב לעמוד בהצלחה בתכנית הלימודים שתוטל עליו ובכל יתר החובות שחלות על פי תקנון בית הספר למדעי הסביבה ותקנון הרשות ללימודים מתקדמים - בית הספר ללימודים מתקדמים ע"ש בלום.

תקנון זה בא להוסיף על תקנון הלימודים ללימודי התואר השלישי של הרשות ללימודים מתקדמים בית הספר בלום; כל הנחיותיו שרירות וקיימות בביה"ס למדעי הסביבה.

ועדה בית ספרית ללימודי תואר שלישי

הועדה שתקרא 'הוועדה הבית ספרית ללימודי דוקטורט' תיבחר במועצת בית הספר. חברי הוועדה יהיו בעלי מינוי באוניברסיטה מדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול האקדמי הרגיל, כאשר לפחות מחצית ממשרתו של חבר הוועדה תהיה מעוגנת בבית הספר. מינוי חבר שאינו עומד בקריטריונים אלה חייב אישור הדיקן.

הוועדה תימנה ארבע חברים לפחות, לרבות ראש ביה"ס כחבר בוועדה בתוקף תפקידו. חברי ועדת הדוקטורט יבחרו אחד מחבריהם (שאינו ראש ביה"ס) כיו"ר הוועדה. ועדת דוקטורט תיבחר לתקופה של שלוש שנים עם אפשרות לבחירה לקדנציה נוספת. במקרה של יציאת אחד מחברי הוועדה לשבתון, או לגמלאות, או מכול סיבה אחרת, תבחר מועצת ביה"ס המצומצמת במחליף קבוע או זמני, בהתאם לנסיבות. הוועדה תתכנס לישיבות בהתאם לצרכים.

תפקידיה העיקריים של הוועדה הבית ספרית הם:

 • קביעת תנאי קבלה בית ספריים למועמדים ללימודי תואר שלישי בכפוף לדרישות הקבלה הכלל אוניברסיטאיות.
 • קביעה ופרסום של קריטריונים בי"ס וקווים מנחים אחידים להגשת בקשות קבלה ללימודי תואר שלישי, ובחינת הצהרת הכוונות לתואר שלישי, בנוסף לכל המסמכים הנוספים הנדרשים לקבלה ללימודי הדוקטורט.
 • דיון בבקשות קבלה או דחיה ללימודי תואר שלישי.
 • פיקוח שוטף על ביצוע תקין של תוכנית הלימודים שהוגדרה על ידי המנחה וועדת הדוקטורט של בית הספר.
 • אישור מנחה/ים לעבודת הדוקטורט והוספה או החלפת מנחה במידת הצורך.
 • מעקב אחר מילוי חובת הגשת הצעת המחקר במועדה, ופיקוח התיקונים הנדרשים על ידי קוראי ההצעה, במידה והיו כאלה.
 • מעקב אחר דיווחי ההתקדמות השנתית, ובקשות הארכה ללימודים במועדם.
 • מתן המלצות בדבר הענקת פרסים, מלגות, מענקי מחקר ותמיכות אחרות לתלמידי התואר השלישי.
 • וידוא מניעת ניגוד עניינים בין מנחה לרבות חבר ועדה מלווה (לתלמיד ו/או בין תלמיד לשופט ו/או בין מנחה לשופט).
 • פיקוח על הכנסתם של תיקונים, שינויים והשלמות בהצעת המחקר ובעבודת הדוקטור על סמך חוות דעת השופט\ים.
 • אישור בדבר השלמת חובות הלימוד לתואר שלישי.

תנאי קבלה, נהלי קבלה

 • המועמד הינו בעל תואר ראשון ותואר שני ממוסד אקדמי מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל, והשיג בלימודי התואר השני ציון משוקלל של 87 לפחות. המועמד כתב עבודת גמר מחקרית (תזה) במוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל אשר הוענק לה ציון של 87 לפחות (ציון "טוב מאד").
 • במקרים מיוחדים בהמלצת ובסמכות הוועדה הבית ספרית , ובאישור הרשות ללימודים מתקדמים, לבקש חריגה סבירה (עד 3 נקודות) מן הציונים המינימליים לנוכח הישגים לימודיים ומחקריים מיוחדים של המועמד ועלפי המלצה מנומקת של המנחה/ים.
 • מועמד המבקש להירשם ללימודי התואר השלישי מדיסציפלינות קרובות יידרש להשלים 2-3 קורסים בהיקף של עד 6 שש"ס בציון 87 לפחות. תכנית הלימודים תיקבע על ידי הוועדה בתיאום עם המנחה/ים.
 • מועמד המבקש להירשם ללימודי התואר השלישי שלא מדיסציפלינות קרובות או שסיים את לימודיו לתואר שני לפני 10 שנים או יותר יידרש להשתתף בקורסי השלמה בהיקף של 8-10 שש"ס בציון 87 לפחות. תכנית הלימודים תיקבע על ידי הוועדה בתיאום עם המנחה/ים.

מועמדים בעלי תואר שני ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ללא תזה, יחויבו בהשלמת מסלול לימודי מחקר מקדים, בטרם יתחילו את לימודי הדוקטורט, מידע מפורט ניתן לקרוא תחת כותרת תואר שני.

הליך ההרשמה:

 • פנייה למנחה פוטנציאלי ולקבל את הסכמתו העקרונית להנחיה, וכן תיאום נושא העבודה עמו.
 • מנחה חייב להיות חבר סגל קבוע של ביה"ס במסלול חוקרים (מסלול א'). הנחייה על ידי מנחה שאינו חבר סגל במסלול א' מחייבת אישור מיוחד של הוועדה.
 • על המועמד ללימודי תואר שלישי להירשם באמצעות פורטל ההרשמה המקוון של אגף מנהל תלמידים.
 • על מועמד ללימודי התואר השלישי להגיש את המסמכים הבאים This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.:
  1. לאחר מציאת מנחה ונושא יש להחתים את המנחה/ים על טופס הנחיה.
  2. קורות חיים בעברית ובאנגלית.
  3. תעודות סיום של לימודי B.A ו - M.A לרבות גיליונות ציונים.
  4. הצהרת כוונות (3-5 עמודים) הכתובה בשפה העברית או האנגלית ומאושרת וחתומה ע"י המנחה/ים המיועד/ים. קווים מנחים לכתיבת הצהרת הכוונות.
  5. תקציר נושא המחקר בעברית או באנגלית (עמוד אחד).
  6. לפחות שני מכתבי המלצה מחברי סגל אקדמי שמכירים את המועמד באופן אישי, אשר יישלחו ישירות על ידי הממליצים אל הוועדה החוגית. אחד ממכתבי ההמלצה יהיה מטעם מנחה עבודת הגמר המחקרית.
  7. לכל מכתב המלצה יצורף טופס המלצה למועמד להשתלמות התלמיד לדוקטורט מלא וחתום ע"י הממליץ.

  8. פרסומים אקדמאיים (במידה שיש).

וועדת הדוקטורט שומרת לעצמה את הזכות לזמן את המועמד לראיון קבלה.

 

קווים מנחים לכתיבת הצהרת הכוונות לעבודת הדוקטור במסגרת בית הספר למדעי הסביבה:

 • היקף הצהרת הכוונות: כפי שמפורט בהמשך, הצהרת הכוונות תהיה בין 5 - 3 עמודים מודפסים ברווח 1.5, עפ"י כללי הכתיבה המדעית הנאותים, לא כולל ביבליוגרפיה.
 • בהצהרת הכוונות יש להגדיר את נושא העבודה, רציונל לביצוע המחקר, מטרת המחקר וחדשנותו, הרקע התיאורטי (עיגון המחקר המוצע בגופי ידע רלוונטיים). חשיבות וחדשנות המחקר ושיטת ביצוע המחקר (מבנה המחקר, אוכלוסיית המחקר, משתני המחקר, כלי המחקר והטיות פוטנציאליות. במידה וביצוע העבודה דורש גישה למידע רגיש (תיקים רפואיים, חומר בטחוני, וכדומה) יש לציין זאת, וכן כיצד יושג המידע, אישור נגישות לנתונים ופרסומם.

להצהרת הכוונות יש לצרף רשימת ספרות להצהרת הכוונות.

 • אם ביצוע העבודה כרוך בהוצאות כספיות משמעותיות (מימון בדיקות מעבדה, סקר, ציוד מעבדה חדש, וכדומה), יש לציין את מקור המימון, או מקורות אפשריים למימון, והיתכנות גיוס התקציבים הנדרשים.
 • אם יש יותר ממנחה אחד לעבודה, יש לפרט את תחומי האחריות של כל מנחה.

מועמד שיתקבל ללימודים יהיה רשאי להתחיל את לימודיו בכל עת. מועמד שהחל את לימודיו במהלך סמסטר האביב יהיה רשאי להגיש את מועמדותו למלגות האוניברסיטאיות המוצעות בשנת הלימודים העוקבת (בכפוף לנהלי הרל"מ).

מסמכיהם (גיליונות וציונים ותעודות של תואר ראשון ושני) של מועמדים אשר הינם מוסמכים של אוניברסיטאות או מכללות מחו"ל המוכרות בארץ או, לרבות מוסמכים של אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יוגשו למזכירות בי"ס לבדיקת עמידתם בתנאי הקבלה. מועמדים אלה, כאמור, יחויבו לעמוד בהצלחה במבחן ה –GRE הכללי (Test General) ולהימצא באחוזון ה-% 70 בכל אחד משלושת מרכיבי המבחן. עמידה במבחן זה מהווה תנאי הרשמה ואחד מתנאי הקבלה ללימודים. כמו כן ,יידרש המועמד להשלים לפחות ארבעה קורסים שתקבע הוועדה הבית ספרית בהיקף כולל של 16 שש"ס בציון ממוצע של 84 לפחות, ובלבד שאחד מתוך הקורסים כאמור יהיה בדרג 3 ויחייב כתיבת עבודה סמינריונית.

מהלך הלימודים והמחקר לימודי התואר השלישי

 • משך הלימודים לתואר השלישי הוא עד ארבע שנים, והוא מחולק לשני שלבים: שלב מחקר א' ושלב מחקר ב'.
 • במידה והצעת המחקר לא הוגשה עד תום שנת הלימודים הראשונה או שעבודת הדוקטורט לא הוגשה עד ארבע שנית מהתחלת הלימודים, יש צורך לבקש הארכת לימודים מהרל"מ. הארכה זאת אינה מוענקת באופן אוטומטי.
 • תלמיד לתואר שלישי חייב להגיש לוועדת דוקטורט דו"ח התקדמות שנתי מאושר על ידי המנחה/ים בתחילת כל שנת לימודים אקדמית. אם דוח ההתקדמות אינו משביע את רצון הוועדה, הוועדה רשאית להפסיק את לימודי הדוקטורט של התלמיד.
 • עותק מן הדו"ח יישלח על ידי וועדת הדוקטורט אל בית הספר ללימודים מתקדמים ע"ש בלום.
 • הפסקת לימודים, ביטול לימודים בהתאם לתקנון רל"מ (נכון לעדכון אוקטובר 2022)
  • תלמיד המעוניין להפסיק לימודיו, יודיע על כך בכתב לבי"ס בלום ולוועדת הדוקטורט של בית הספר.
  • ועדת הדוקטורט הבית ספרית או הכלל אוניברסיטאית רשאית להמליץ לדיקן על הפסקת לימודיו של תלמיד שנמצא במצב אקדמי לא תקין. החלטה אודות הפסקת הלימודים בשל מצב אקדמי לא תקין תתקבל על ידי הדיקן, בין אם התקבלה המלצת הוועדה הבית ספרית או הכלל אוניברסיטאית בקשר לכך ובין אם לאו.
  • תלמיד מחקר שלב א' ותלמיד לימודי מחקר מקדים שהופסקו לימודיו (אם ביוזמתו, אם ביוזמת בית הספר ואם ביוזמת הדיקן), רשאי לפנות לוועדת הדוקטורט הבית ספרית או הכלל אוניברסיטאית ללימודי תואר שלישי בבקשה לחדש את לימודיו. ההחלטה בבקשה תתקבל על ידי הדיקן לאחר שקיבל את המלצת הוועדה הבית ספרית או הכלל אוניברסיטאית. הדיקן רשאי להתנות את חידוש הלימודים בתנאים.
  • תלמיד מחקר שלב ב' שהופסקו לימודיו (אם ביוזמתו, אם ביוזמת בית הספר ואם ביוזמת הדיקן), רשאי לפנות לוועדת הדוקטורט הבית ספרית בבקשה לחדש את לימודיו. ההחלטה בבקשה תתקבל על ידי הדיקן לאחר שקיבל את המלצת הוועדה. הדיקן רשאי להתנות את חידוש הלימודים בתנאים.

שלב מחקר א': משך הלימודים בשלב מחקר א' לא יעלה על שנתיים מתחילת סמסטר הלימודים בו התקבל התלמיד (כולל חופשת הסמסטר/הקיץ).

לא יאוחר מסוף השנה האקדמית הראשונה, יידרש התלמיד:

 • להשלים את הצעת המחקר ולהגיש אותה לוועדה.
 • ועדת הדוקטורט תקבל את הצעת הדוקטורט לאחר אישור המנחה/ים ותעבירה לשיפוט לשני שופטים שאחד לפחות יהיה חבר סגל מחוץ לאוניברסיטה בדרגה מרצה בכיר ומעלה.
 • ליטול חלק במינימום שני מפגשים ממסגרת ההכשרה של בית הספר בלום. סטודנט/ית אשר ייטלו חלק ב- 14 מפגשים, יוכלו לזכות בהכרה של 2 שעות שבועיות, וזאת, בכפוף לאישור הוועדה ללימודי תואר שלישי ובלבד שעמד במשך הזמן הנורמטיבי ללימודים הקבוע בתקנון. מסגרת ההכשרה של בית הספר בלום תפורסם באתר האינטרנט של הרשות ללימודים מתקדמים, בית הספר בלום:

בתקופה הנותרת שלא תעלה על שנתיים:

 • לאחר שיתקבלו הערות הקוראים יתקן התלמיד בסיוע המנחים את ההצעה ויגיש הצעה מתוקנת לוועדת דוקטורט בליווי מכתב המצביע על התיקונים שבוצעו.
 • מנחה/ים התלמיד יאשרו במכתב נלווה את התיקונים שבוצעו בהצעת המחקר.
 • ועדת הדוקטורט תבחן את הצעת המחקר המתוקנת ובמידה ותאושר, תעבירה יחד עם מכתב מלווה לאישור הרשות ללימודים מתקדמים.
 • להשלים לימודים בקורסים בהיקף של 8 שש"ס לפחות בבי"ס או מחוץ לבי"ס (לא כולל סמינר דוקטורנטים בהיקף של 4 שש"ס שהוא חובה). קורסים אלה יהיו מדרג 3 ומעלה. הקורסים יקבעו בתיאום בין המנחה לתלמיד ובאישור וועדת ביה"ס.

קווים מנחים לכתיבת הצעת מחקר לדוקטורט

 • הצעה הכתובה בשפה העברית תכלול גם את הנושא ותקציר באנגלית, ואילו הצעה הכתובה בשפה האנגלית תכלול גם את הנושא ותקציר ההצעה בשפה העברית.
 • יש להקפיד על כתיבה ברורה ולעשות שימוש בשפה אקדמית תקינה.
 • הצעת המחקר צריכה להיות מודפסת ברווח 1.5.
 • אורך הצעת המחקר- כ-20-15 עמודים (כולל ביבליוגרפיה).
 • שער ובו: נושא עבודת המחקר, שמות המנחים ותאריך הגשה.
 • פרק ראשון- הצגת בעיית המחקר, והצגת סקירת ספרות הכוללת הסברים והגדרות של משתני המחקר, סקירה של מחקרים מדעיים ותיאוריות המהווים את הרקע ומעלים את הצורך במחקר.
 • פרק שני- מטרות המחקר הכוללות הגדרה פורמלית של מטרות ושאלות המחקר, השערות המחקר.
 • פרק שלישי- שיטת המחקר הכוללת- השיטה לאיסוף הנתונים- תכנית איסוף הנתונים בפירוט מרבי, תוך התייחסות ספציפית לכל השערה והצגת מועדי, דרכי ומקורות האיסוף, כלי המחקר- פירוט ההגדרות האופרטיביות של המשתנים, דגימה- אוכלוסיית המחקר, גודל המדגם וסוגו, ניתוח הנתונים- אופן ניתוח הנתונים ופירוט השיטות הספציפיות לעיבודם וניתוחם.
 • פרק רביעי- התרומה המשוערת של המחקר וחדשנותו.
 • תקציר ההצעה באנגלית (Abstract)
 • רשימה ביבליוגרפית.
 • לוח זמנים הצפוי לביצוע המחקר (תרשים גאנט או דומה).
 • נספחים (במידת הצורך).

שלב מחקר ב': משך הלימודים בשלב מחקר ב' יהיה פרק הזמן שבין סיום שלב מחקר א' ועד ארבע שנים מתחילת הסמסטר בו התקבל התלמיד ללימודי תואר שלישי. במהלך תקופת לימודים זו יידרש התלמיד להשלים:

 • ביצוע המחקר וכתיבת עבודת הדוקטור, לקבל את אישור המנחה, אישור הוועדה הבית ספרית, וכן להגישה לבי"ס בלום לצורך שיפוט.
 • תלמיד המעוניין להגיש את עבודתו במתכונת של דוקטורט פרסומים או בשפה האנגלית, יוכל להעביר את בקשתו אל הוועדה עם אישור הצעת המחקר ובלבד שקיבל את אישור המנחה או המנחים.
 • אם יתבקש, יידרש תלמיד לתואר שלישי להעמיד לרשות מנחה העבודה את החומר הגולמי של המחקר, בין אם במהלך הכנת העבודה ובין אם לאחר הגשתה. לאחר אישור עבודת הדוקטור, חייב התלמיד להשאיר את חומר הגלם של המחקר זמין למנחה לתקופה שלא תפחת משלוש שנים ממועד ההגשה.

סמינר הדוקטורט

במהלך הלימודים על כול תלמיד חלה החובה להשתתף בסמינר דוקטורנטים של בית הספר. הנחיות ההשתתפות בסמינר, כפי שמופיעות בסילבוס מחייבות, קרי הצגת המחקר וחובת נוכחות. לפרטים, סילבוס הקורס ניתן להורדה כאן.

 • הסמינראינו נכללבלימודי החובה בהיקף של 8 שש"ס.
 • דרישות נוספות: הגשת עבודת הדוקטור והליכי שיפוט כללי
 • עבודת מחקר הדוקטור תבוצע באוניברסיטת חיפה. הרשאה לביצוע עבודת הדוקטור במוסד מדעי אחר בישראל או בחו"ל, מחייבת אישור המנחה או המנחים, הוועדה הבית ספרית, ומכתב הסכם הנחייה משותפת המאושר על ידי הרל"מ .
 • התלמיד יכין את עבודת הדוקטור על פי הנחיות תקנון הדוקטורט (כפי שיעודכו מעת לעת)
 • עם סיום הלימודים והמחקר תוגש העבודה אל הוועדה הבית ספרית בצרוף הצהרת התלמיד והמנחה/ים בדבר פורמט עבודת הדוקטור ומרכיבי פרקיה, לאישור סופי של הוועדה.
 • עבודת הדוקטור תוגש באחת משתי המתכונות: מונוגרפיה או דוקטורט פרסומים. בחירת מתכונת הגשת עבודת הדוקטור נתונה בידי התלמיד והמנחה וכפופה לאישור הוועדה.
 • התלמיד יגיש את בקשתו העקרונית לגבי מתכונת עבודת הדוקטור עם אישור הצעת המחקר.
 • היקף עבודת הדוקטור לא יעלה על 250 עמודים, לא כולל ביבליוגרפיה ונספחים.
 • מצאה הוועדה כי כל התנאים להגשת העבודה התקיימו,, תעביר את העבודה אל רשות ללימודים מתקדמים לקראת הליך השיפוט, בצירוף רשימת השופטים שאושרו על ידה.
 • הרשות ללימודים מתקדמים תישלח את עבודת הדוקטור לשיפוט.
 • בתחומי מחקר שבהם המצאי של שופטי העבודה קוראי העברית מוגבל, רשאית הוועדה בי"ס בהיוועצות ובהסכמת המנחה/ים, לדרוש כי הצהרת הכוונות, הצעת המחקר ועבודת הדוקטור תוגשנה באנגלית.
 • כל עבודת דוקטור תכלול שערים ותקצירים בעברית ובאנגלית.

 

מסלול ישיר לדוקטורט:

לימודים במסלול זה מיועדים לסטודנטים מצטיינים שברצונם להמשיך ברצף ללימודי דוקטורט ושבית הספר רואה בהם מועמדים אפשריים ללימודי תואר שלישי. בנוסף, המסלול מיועד לסטודנטים מצטיינים הלומדים תואר שני ומעוניינים בלימודי דוקטורט. סטודנטים אלו יוכלו לעבור למסלול ישיר לדוקטורט בתום שנה א' של לימודי המ"א תוך עמידה בתנאי הקבלה של בית הספר.

תנאי קבלה

 • ציון ממוצע של 90 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד לתואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחוץ לארץ וכן בתום שנה א' של לימודי התואר השני. במהלך שנה זו יש להשתתף ולסיים קורסים בהיקף של 13 שעות שבועיות בציונים מספריים, וכן להגיש עבודה סמינריונית שזכתה לציון 90 לפחות. 
 • שתי המלצות מאנשי סגל אקדמיים.
 • הסכמה בכתב של מנחה עבודת הדוקטורט.
 • הצהרת כוונות של המועמד לגבי נושא המחקר המוצע (כ-3-5 עמודים), מאושרת על ידי מנחה עבודת הדוקטורט המיועד.
 • ועדת הדוקטורט הבית ספרית רשאית לזמן את הסטודנט לראיון בוועדת בית הספר ללימודי תואר שליש, כתנאי לקבלתו ללימודים.
 • ניתן להתקבל למסלול הישיר לדוקטורט בסמסטר א' או בסמסטר ב' של שנה א' ללימודי התואר השני בלבד. תלמיד רשאי להתקבל למסלול ישיר לדוקטורט לא יאוחר מסוף שנת הלימודים הראשונה לתואר שני.
 • מסמכיהם (גיליונות וציונים ותעודות של תואר ראשון ושני) של מועמדים אשר הינם מוסמכים של אוניברסיטאות או מכללות מחוץ לארץ המוכרות בארץ או, לרבות מוסמכים של אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יוגשו למזכירות בית הספר לבדיקת עמידתם בתנאי הקבלה. מועמדים אלה, כאמור, יחויבו לעמוד בהצלחה במבחן ה –GRE הכללי (Test General) ולהימצא באחוזון ה-% 70 בכל אחד משלושת מרכיבי המבחן. עמידה במבחן זה מהווה תנאי הרשמה ואחד מתנאי הקבלה ללימודים. או לחילופין,יידרש המועמד להשלים לפחות ארבעה קורסים שתקבע הוועדה הבית ספרית בהיקף כולל של 16 שעות שבועיות בציון ממוצע של 84 לפחות, ובלבד שאחד מתוך הקורסים כאמור יהיה בדרג 3 ויחייב כתיבת עבודה סמינריונית, לימודים אלו יבוצעו במסגרת מחקר מקדים.

הליך ההרשמה:

 • מועמד למסלול ישיר לדוקטורט יבחר מנחה מבין חברי הסגל הקבוע של בית הספר.
 • יש לפנות למנחה פוטנציאלי בכדי לקבל את הסכמתו העקרונית להנחיה, וכן לתאם אתו את נושא העבודה.
 • לאחר מציאת מנחה ונושא יש לכתוב את הצהרת הכוונות.
 • המועמדים למסלול ישיר לדוקטורט מתבקשים להגיש את המסמכים הבאים This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • קורות חיים בעברית ובאנגלית.
 • תעודות סיום של לימודי B.A וגיליונות ציונים של לימודי ה.M.A.
 • מכתב הסכמה להנחיה חתום על ידי המנחה/ים המיועד/ים.
 • הצהרת כוונות מאושרת וחתומה על ידי המנחה/ים המיועד/ים, כפי שפורט לעיל.
 • תקציר (עד עמוד) בעברית ובאנגלית של הצהרת הכוונות.
 • שני מכתבי המלצה מחברי סגל אקדמי 
 • לכל מכתב המלצה יצורף "טופס המלצה למועמד להשתלמות התלמיד לדוקטורט" ממולא וחתום על ידי הממליץ.
 • פרסומים (במידה ויש).

משך הלימודים ותקינות אקדמית

 • משך הלימודים הכולל למסלול הישיר לדוקטורט הוא הוא עד חמש שנים, שיחולק לשני שלבים: שלב לימודי המוסמך ושלב לימודי הדוקטורט.
 • שלב לימודי המוסמך במסלול הישיר לדוקטורט לא יעלה על שנתיים עבור תלמיד שהתקבל למסלול מיד עם תום לימודיו לתואר ראשון, ולא יעלה על שנה עבור תלמיד שהתקבל למסלול לאחר שהשלים שנת לימודים אחת בתואר השני.
 • בשלב לימודי המוסמך במסלול הישיר יידרש התלמיד לעמוד בדרישות הבאות: השלמת קורסים בציון מספרי בהיקף של 26 שעות שבועיות לפחות ברמת לימודי מוסמך וסיומם בציון משוקלל של 90 לפחות. 
 • הגשת שתי עבודות סמינריונית בציון 90 לפחות, במסגרת 26 שעות שבועיות. הגשת הצעת מחקר לא יאוחר מתחילת הסמסטר הרביעי ללימודים עבור תלמיד שהתקבל למסלול ישירות מתום לימודיו לתואר ראשון, ולא יאוחר מתחילת הסמסטר השני עבור תלמיד שהתקבל למסלול לאחר שהשלים שנת לימודים אחת בתואר השני.
 • תנאי מעבר משנה א' של שלב לימודי המוסמך לשנה ב' הם השלמת קורסים בהיקף של מחצית מתכנית הלימודים בחוג או בבית הספר הרלוונטי בציון מספרי משוקלל של 90 לפחות, והגשת עבודה סמינריונית שזכתה בציון 90 לפחות.
 • עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט ועמידה בחובות הלימוד של שלב המוסמך כמפורט לעיל, יקבל התלמיד תעודת מוסמך האוניברסיטה במסלול הישיר.
 • עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט, ועמידה בכל חובות הלימודים של שלב המוסמך כמפורט לעיל, יעבור התלמיד לשלב לימודי הדוקטורט במסלול הישיר.
 • משך הלימודים בשלב זה לא יעלה על שלוש שנים, ומחקר הדוקטורט יהיה המשך של המחקר שבוצע במסגרת מחקר המוסמך. במהלך שלב זה יידרש התלמיד להשלים את תכנית הלימודים של התואר השלישי בהתאם לקביעת בית הספר, להשלים את כתיבת עבודת הדוקטור, לקבל את אישור המנחה, לקבל את אישור הוועדה הבית ספרית, וכן להגישה לבית הספר בלום לצורך שיפוט.
 • תלמיד המעוניין להפסיק את לימודיו בשלב המוסמך של מסלול הישיר לדוקטורט, ולהשלים את לימודי המוסמך במסלול א' או ב', יהא רשאי לעשות זאת ובלבד שזכאותו לתואר שני במסלול הישיר טרם אושרה. במקרה זה על התלמיד יהיה להשלים את מכסת הלימודים ושאר החובות הנדרשים לקבלת התואר השני במסלול א' או במסלול ב'.