הפקולטה למדעי החברה

אוניברסיטת חיפה

בית הספר למדעי הסביבה
מעבר לאתר אוניברסיטת חיפהמעבר לאתר הפקולטה למדעי החברהבית הספר למדעי הסביבה

לשם קבלת התואר PhD על תלמיד המחקר לתכנן ולבצע מחקר מקורי ועצמאי, שיש בו משום חידוש ותרומה מהותית לקידום הידע וההבנה בתחום המחקר הסביבתי או הגאוגרפי, וכן לכתוב חיבור מדעי (עבודת דוקטור) לפי המבנה והמינוח המקובלים בדיסציפלינה המחקרית. כמו כן, תלמיד המחקר חייב לעמוד בהצלחה בתכנית הלימודים שתוטל עליו ובכל יתר החובות שחלות על פי תקנון בית הספר למדעי הסביבה ותקנון הרשות ללימודים מתקדמים - בית הספר ללימודים מתקדמים ע"ש בלום.

משך הלימודים לתואר השלישי הוא עד ארבע שנים, והוא מחולק לשני שלבים: שלב מחקר א' ושלב מחקר ב'.

שלב מחקר א': משך הלימודים בשלב מחקר א' לא יעלה על שנתיים מתחילת סמסטר הלימודים בו התקבל התלמיד (כולל חופשת הסמסטר/הקיץ).

לא יאוחר מסוף השנה האקדמית הראשונה, יידרש התלמיד:

 • להשלים את הצעת המחקר ולהגיש אותה לוועדה.
 • ועדת הדוקטורט תקבל את הצעת הדוקטורט לאחר אישור המנחה/ים ותעבירה לשיפוט לשני שופטים שאחד לפחות יהיה חבר סגל מחוץ לאוניברסיטה בדרגה מרצה בכיר ומעלה.
 • לתלמידים המתחילים לימודיהם בתשפ"ד: נוכחות בשני מפגשים של תכנית ההכשרה הינה תנאי חובה למעבר לשנה ב' ללימודים.
  בנוסף, באפשרותך להשלים 14 מפגשים בתכנית ההכשרה אשר תזכה אותך ב-2 שש"ס בכפוף לסיום הלימודים בפרק הזמן הנורמטיבי כפי שמוגדר בתקנון לימודי תואר שלישי (4 שנים במסלול הרגיל וחמש שנים במסלול הישיר) ובכפוף לאישור המנחה והוועדה החוגית. לפרטים נוספים

שלב מחקר ב': משך הלימודים בשלב מחקר ב' יהיה פרק הזמן שבין סיום שלב מחקר א' ועד ארבע שנים מתחילת הסמסטר בו התקבל התלמיד ללימודי תואר שלישי. במהלך תקופת לימודים זו יידרש התלמיד להשלים:

 • ביצוע המחקר וכתיבת עבודת הדוקטור, לקבל את אישור המנחה, אישור הוועדה הבית ספרית, וכן להגישה לבי"ס בלום לצורך שיפוט.

 תנאי קבלה

 • המועמד הינו בעל תואר ראשון ותואר שני ממוסד אקדמי מוכר להשכלה גבוהה בארץ, או חוץ לארץ והשיג בלימודי התואר השני ציון משוקלל של 87 לפחות. המועמד כתב עבודת גמר מחקרית (תזה) במוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל אשר הוענק לה ציון של 87 לפחות (ציון "טוב מאד").

  חריגה מתנאי הקבלה כמפורט לעיל טעונה המלצה של הוועדה ללימודי תואר שלישי ואישור הדיקן ללימודים מתקדמים.

  מועמד המבקש להירשם ללימודי התואר השלישי מדיסציפלינות קרובות יידרש להשלים 2-3 קורסים בהיקף של עד 6 שעות שבועיות בציון 87 לפחות במסגרת התואר. תכנית הלימודים תיקבע על ידי הוועדה בתיאום עם המנחה/ים.

  מועמד המבקש להירשם ללימודי התואר השלישי שלא מדיסציפלינות קרובות או שסיים את לימודיו לתואר שני לפני 10 שנים או יותר יידרש להשתתף בקורסי השלמה בהיקף של 8-10 שעות שבועיות בציון 87 לפחות במסגרת התואר. תכנית הלימודים תיקבע על ידי הוועדה בתיאום עם המנחה/ים.

  מועמדים בעלי תואר שני ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ללא תזה, יחויבו בהשלמת מסלול לימודי מחקר מקדים, בטרם יתחילו את לימודי הדוקטורט, מידע מפורט ניתן לקרוא תחת כותרת תואר שני.

מועמדים בעלי תואר שני ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ללא תזה, יחויבו בהשלמת מסלול לימודי מחקר מקדים, בטרם יתחילו את לימודי הדוקטורט.