בית הספר למדעי הסביבה

לימודים במסלול זה מיועדים לסטודנטים מצטיינים שברצונם להמשיך ברצף ללימודי דוקטורט ושבית הספר רואה בהם מועמדים אפשריים ללימודי תואר שלישי. סטודנטים אלו יוכלו לעבור למסלול ישיר לדוקטורט בתום שנה א' של לימודי המ"א תוך עמידה בתנאי הקבלה של בית הספר.

 

 • תנאי קבלה

  • ציון ממוצע של 90 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד לתואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחוץ לארץ וכן בתום שנה א' של לימודי התואר השני. במהלך שנה זו יש להשתתף ולסיים קורסים בהיקף של 13 שעות שבועיות בציונים מספריים, וכן להגיש עבודה סמינריונית שזכתה לציון 90 לפחות. 
  • שתי המלצות מאנשי סגל אקדמיים.
  • הסכמה בכתב של מנחה עבודת הדוקטורט.
  • הצהרת כוונות של המועמד לגבי נושא המחקר המוצע (כ-3-5 עמודים), מאושרת על ידי מנחה עבודת הדוקטורט המיועד.
  • ועדת הדוקטורט הבית ספרית רשאית לזמן את הסטודנט לראיון בוועדת בית הספר ללימודי תואר שליש, כתנאי לקבלתו ללימודים.
  • ניתן להתקבל למסלול הישיר לדוקטורט בסמסטר א' או בסמסטר ב' של שנה א' ללימודי התואר השני בלבד. תלמיד רשאי להתקבל למסלול ישיר לדוקטורט לא יאוחר מסוף שנת הלימודים הראשונה לתואר שני.

 

 הליך ההרשמה:

  • מועמד למסלול ישיר לדוקטורט יבחר מנחה מבין חברי הסגל הקבוע של בית הספר.
  • לאחר מציאת מנחה ונושא יש להחתים את המנחה/ים על טופס הנחיה.
  • לאחר מציאת מנחה ונושא יש לכתוב את הצהרת הכוונות. הצהרת כוונות (3-5 עמודים) הכתובה בשפה העברית או האנגלית ומאושרת וחתומה ע"י המנחה/ים המיועד/ים. קווים מנחים לכתיבת הצהרת הכוונות.
  • המועמדים למסלול ישיר לדוקטורט מתבקשים להגיש את המסמכים הבאים This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • קורות חיים בעברית ובאנגלית.
  • תעודות סיום של לימודי B.A וגיליונות ציונים של לימודי ה M.A.
  • תקציר (עד עמוד) בעברית ובאנגלית של הצהרת הכוונות.
  • שני מכתבי המלצה מחברי סגל אקדמי 
  • לכל מכתב המלצה יצורף טופס המלצה למועמד להשתלמות התלמיד לדוקטורט מלא וחתום ע"י הממליץ.
  • פרסומים (במידה שיש).

 

משך הלימודים ותקינות אקדמית

 • משך הלימודים הכולל למסלול הישיר לדוקטורט הוא הוא עד חמש שנים, שיחולק לשני שלבים: שלב לימודי המוסמך ושלב לימודי הדוקטורט.
 • שלב לימודי המוסמך במסלול הישיר לדוקטורט לא יעלה על שנתיים עבור תלמיד שהתקבל למסלול מיד עם תום לימודיו לתואר ראשון, ולא יעלה על שנה עבור תלמיד שהתקבל למסלול לאחר שהשלים שנת לימודים אחת בתואר השני.
 • בשלב לימודי המוסמך במסלול הישיר יידרש התלמיד לעמוד בדרישות הבאות: השלמת קורסים בציון מספרי בהיקף של 26 שעות שבועיות לפחות ברמת לימודי מוסמך וסיומם בציון משוקלל של 90 לפחות. 
 • הגשת שתי עבודות סמינריונית בציון 90 לפחות, במסגרת 26 שעות שבועיות. הגשת הצעת מחקר לא יאוחר מתחילת הסמסטר הרביעי ללימודים עבור תלמיד שהתקבל למסלול ישירות מתום לימודיו לתואר ראשון, ולא יאוחר מתחילת הסמסטר השני עבור תלמיד שהתקבל למסלול לאחר שהשלים שנת לימודים אחת בתואר השני.
 • תנאי מעבר משנה א' של שלב לימודי המוסמך לשנה ב' הם השלמת קורסים בהיקף של מחצית מתכנית הלימודים בחוג או בבית הספר הרלוונטי בציון מספרי משוקלל של 90 לפחות, והגשת עבודה סמינריונית שזכתה בציון 90 לפחות.
 • עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט ועמידה בחובות הלימוד של שלב המוסמך כמפורט לעיל, יקבל התלמיד תעודת מוסמך האוניברסיטה במסלול הישיר.
 • עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט, ועמידה בכל חובות הלימודים של שלב המוסמך כמפורט לעיל, יעבור התלמיד לשלב לימודי הדוקטורט במסלול הישיר.
 • משך הלימודים בשלב זה לא יעלה על שלוש שנים, ומחקר הדוקטורט יהיה המשך של המחקר שבוצע במסגרת מחקר המוסמך. במהלך שלב זה יידרש התלמיד להשלים את תכנית הלימודים של התואר השלישי בהתאם לקביעת בית הספר, להשלים את כתיבת עבודת הדוקטור, לקבל את אישור המנחה, לקבל את אישור הוועדה הבית ספרית, וכן להגישה לבית הספר בלום לצורך שיפוט.
 • תלמיד המעוניין להפסיק את לימודיו בשלב המוסמך של מסלול הישיר לדוקטורט, ולהשלים את לימודי המוסמך במסלול א' או ב', יהא רשאי לעשות זאת ובלבד שזכאותו לתואר שני במסלול הישיר טרם אושרה. במקרה זה על התלמיד יהיה להשלים את מכסת הלימודים ושאר החובות הנדרשים לקבלת התואר השני במסלול א' או במסלול ב'.