בית הספר למדעי הסביבה

הליך ההרשמה:

 • פנייה למנחה פוטנציאלי ולקבל את הסכמתו העקרונית להנחיה, וכן תיאום נושא העבודה עמו.
 • מנחה חייב להיות חבר סגל קבוע של ביה"ס במסלול חוקרים (מסלול א'). הנחייה על ידי מנחה שאינו חבר סגל במסלול א' מחייבת אישור מיוחד של הוועדה.
 • על המועמד ללימודי תואר שלישי להירשם באמצעות פורטל ההרשמה המקוון של אגף מנהל תלמידים.
 • על מועמד ללימודי התואר השלישי להגיש את המסמכים הבאים This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.:
  1. לאחר מציאת מנחה ונושא יש להחתים את המנחה/ים על טופס הנחיה.
  2. קורות חיים בעברית ובאנגלית.
  3. תעודות סיום של לימודי B.A ו - M.A לרבות גיליונות ציונים.
  4. הצהרת כוונות (3-5 עמודים) הכתובה בשפה העברית או האנגלית ומאושרת וחתומה ע"י המנחה/ים המיועד/ים. קווים מנחים לכתיבת הצהרת הכוונות.
  5. תקציר נושא המחקר בעברית או באנגלית (עמוד אחד).
  6. לפחות שני מכתבי המלצה מחברי סגל אקדמי שמכירים את המועמד באופן אישי, אשר יישלחו ישירות על ידי הממליצים אל הוועדה החוגית. אחד ממכתבי ההמלצה יהיה מטעם מנחה עבודת הגמר המחקרית.
  7. לכל מכתב המלצה יצורף טופס המלצה למועמד להשתלמות התלמיד לדוקטורט מלא וחתום ע"י הממליץ.

  8. פרסומים אקדמאיים (במידה שיש).

וועדת הדוקטורט שומרת לעצמה את הזכות לזמן את המועמד לראיון קבלה.